Which is why we at Quiddity have created this digital stress checker, adapted from guidelines created by Dr. Jardine Torno, FPPA UERM 99, to help people identify signs of stress and learn how to manage stress effectively.
Kaya kami sa Quiddity ay gumawa nitong digital stress checker, na hango sa mga patnubay na ginawa ni Dr. Jardine Torno, FPPA UERM 99, upang matulungan ang mga tao na makilala ang mga palatandaan ng stress at malaman kung paano mapangasiwaan nang epektibo ang stress.